KVM构架最新测试可用魔改BBR代码

发布于 2018-01-10  2367 次阅读


本文最后更新时间 2018年1月10日 请注意文章时效性

debian系统:
wget https://github.com/nanqinlang-tcp/tcp_nanqinlang/releases/download/3.4.0/tcp_nanqinlang-fool-1.2.0.sh
bash tcp_nanqinlang-fool-1.2.0.sh

centos系统:
wget https://raw.githubusercontent.com/nanqinlang-tcp/tcp_nanqinlang/devel/CentOS/tcp_nanqinlang-1.3.0.sh
bash tcp_nanqinlang-1.3.0.sh

按提示执行即可。


一曲肝肠断,何处觅知音!