ssr-多用户版

发布于 2018-01-05  2212 次阅读


要求centos 7 x64

ss-panel mod魔改版一键脚本

yum install screen wget -y &&screen -S ss wget -N --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/mmmwhy/ss-panel-and-ss-py-mu/master/ss-panel-v3-mod.sh && chmod +x ss-panel-v3-mod.sh && bash ss-panel-v3-mod.sh

ss-panel v3一键脚本

yum install screen wget -y &&screen -S ss

wget -N --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/mmmwhy/ss-panel-and-ss-py-mu/master/ss-panel_node.sh && chmod +x ss-panel_node.sh && bash ss-panel_node.sh

选项都差不多,直接输入1安装即可

默认账号:91vps

默认密码:91vps

切勿用于商业用途,可能会触犯法律


一曲肝肠断,何处觅知音!